ใครอยู่หลังฉาก ขบวนการทำลายพระ ทำลายพระพุทธศาสนา???

พระพุทธศาสนา สืบทอดมากว่า2560 ปี โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด!!!

"เสนอลดอำนาจเจ้าอาวาส จัดการดูแลเงินวัด เพิ่มชุมชนมีส่วนร่วม" ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า การทุจริตเงินวัดเกิดจากข้อบกพร่องในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด ซึ่งไม่ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีอย่างจริงจัง ส่งผลให้ไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินที่เข้ามาและจ่ายออกว่าถูกนำไปทำอะไรบ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริจาคที่แท้จริงหรือไม่

และจากการศึกษาพบว่า มีเงินหมุนเวียนในวันต่อปี อยู่ที่ 100,000-120,000 ล้านบาท ซึ่งวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจึงเห็นว่า ไม่จำเป็นที่วัดต้องมุ่งหารายได้เป็นหลักและจากการสำรวจเงินหมุนเวียนของวัด 490 แห่ง ทั่วประเทศพบว่า มีรายรับเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23 ล้านบาท ส่วนมากเป็นเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ เช่น ซ่อมโบสถ์ ในขณะที่รายจ่ายอยู่ที่ 2.77 ล้านบาท เช่น ค่าก่อสร้าง ซ่อมอาคารสำหรับรูปแบบการเก็บรักษาเงินของวัด ส่วนใหญ่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ โดยเจ้าอาวาส กรรมการวัด หรือ ไวยาวัจกร 1-2 คน เป็นผู้ร่วมลงนามในการเบิกจ่ายเงิน

 โดยการทำรายงานทางการเงินของวัดใช้รูปแบบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดไว้ ยังไม่ได้ทำรายงานตามหลักบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป และผู้ที่ดูแลสมุดเงินฝากของวัดส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าอาวาสวัด รองลงมาเป็นไวยาวัจกร และกรรมการวัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดส่วนมากขาดความรู้ในการบริหารเงิน จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาบุลลากรเหล่านี้

ที่มา Spring News

************************************

  จากข่าว....

...จึงขอฝากไปถึงผู้ปรารถนามาจัดการเงินวัด เผื่อจะได้คิด และหายฟุ้งซ่าน...บ้าง!

 ในนามพุทธศาสนิชน หนึ่งในพุทธบริษัทสี่
มีความเห็นว่า พระพุทธศาสนา สืบทอดมากว่า2560 ปี โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ก่อนปรินิพานพระพุทธองค์ทรง ให้ยึดพระธรรมวินัย เป็นแนวทาง ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อ ทำบุญก็เพราะอยากได้บุญ จึงเลือกที่จะทำบุญที่ให้ได้บุญมาก เพราะเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 เช่นในตอนหนึ่ง พระองค์ทรงตรัสว่า
 "ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวปาฏิปุคลิกทาน (การทำทานที่เจาะจงเฉพาะบุคคล) ว่ามีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา พระสงฆ์นี่แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า" ชาวพุทธผู้ฉลาดปรารถนาบุญ จึงนิยมทำบุญกับหมู่สงฆ์ เมื่อทำแล้วก็ได้บุญ ส่วนปัจจัยไทยธรรมก็เป็นของสงฆ์ พระสงฆ์ก็นำไปสร้างประโยชน์ให้กับบวรพระพุทธศาสนา

 แต่เหตุไฉนใยเล่า จึงมีฆราวาสหัวดำบางท่านทำตัว น่ากังขา แม้แต่การจะเคารพนับถือในพระรัตนตรัยและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยเห็น แต่ออกความเห็นเกินหน้าที่ เสนอให้มีการมาดูแลเงินวัด

 เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านจัดการกันเองเถอะ ท่านมีองค์กรสงฆ์มีมหาเถระสมาคม มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ดูแลกันอยู่แล้ว 

 หากคิดจะมาจัดการสงฆ์ ไปจัดการองค์กรของตนเอง หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้บริสุทธิ์หมดจรดเสียก่อน เถอะคุณ..!
 หรือมีเวลาลามากก็ลองไปร้องแรกแหกกะเฌอ กับศาสนาต่างๆ ว่าอยากจัดระบบการเงินของศาสนานั้นๆ กล้าไหมล่ะ หากรีบไปทำ ก็หวังว่าชีวิตคุณคงจะมีความสุขกายสบายใจบ้างน่ะ (เผื่อจะหายฟุ้งซ่านบ้าง)

   เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้!

Cr:ชาวพุทธผู้ไม่จาบจ้วงพระรัตนตรัย , เส้นทางบุญ
ใครอยู่หลังฉาก ขบวนการทำลายพระ ทำลายพระพุทธศาสนา??? ใครอยู่หลังฉาก ขบวนการทำลายพระ ทำลายพระพุทธศาสนา??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 03:46 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.