ประวัติวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day)

วิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) วันสำคัญสากลโลก
วันวิสาขบูชา 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

          ในวาระใกล้ถึงวันวิสาขบูชา ปีนี้เราชาวพุทธ ตามมาดูเลยค่ะ ว่าประวัติวันวิสาขบูชานั้น มีความเป็นมาอย่างไร? มีความสําคัญแค่ไหน? และเราชาวพุทธควรมีข้อปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชาอย่างไรบ้างค่ะ 


      
         วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
         วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้

1. เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ


3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา         “เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่ฉาบทาแล้ว ในธรรมทั้งปวงละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมด พ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหา เราตรัสรู้ยิ่งเองแล้ว จะพึงอ้างใครเล่า อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเราก็ไม่มี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลก เราเป็นศาสดา หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้ เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้เย็นใจ ดับกิเลสได้แล้ว เราจะไปเมืองในแคว้นกาสี เพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไป เราจะตีกลองประกาศอมตธรรมในโลกอันมืด เพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักษุ” 

         การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง พระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

         วันวิสาชบูชา องค์กรสหประชาชาติจัดเป็นวันสำคัญสากลโลก วันวิสาขบูชาหรือ Visakha Puja (Vesak Day) เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประวัติความเป็นมา 
         การจะพรรณนาพุทธคุณด้วยเวลาอันสั้นนั้น  เปรียบไปแล้วก็เหมือนปริมาณน้ำที่ลอดรูเข็ม เมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์  ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลาย 

         ทั้งมนุษย์และเทวา ให้ได้บรรลุธรรมตาม เมื่อคิดแล้ว ก็ลงมือทำไปด้วย ตั้งใจสร้างบารมี 30 ทัศน์เรื่อยมา ทั้งทรัพย์ อวัยวะและก็ชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน ยาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป จนบารมีของท่านเต็มเปี่ยม ได้มาเสวยทิพยสมบัติอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นท้าวสันดุสิต ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อรอเวลาอันควรแล้วจึงได้ลงมาประสูติ 


         เมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้  เทวดา พรหม อรูปพรหม ทั่วหมื่นโลกธาตุ  ตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกัน และก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดู ปัญจมหาวิโลกนะ คือ ดูทวีป  ประเทศ  อายุขัยของมนุษย์ยุคนั้น ดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลก และก็ดูพุทธมารดา ตรวจตราดูแล้วเห็นว่า เป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีป ในมัชฌิมประเทศ ในยุคที่มนุษย์มีประมาณ 100 ปี  เกิดในขัตติยตระกูล และทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดา จากนั้นจึงรับอาราธนา และก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ 

วันประสูติ
         ย้อนไปก่อนพุทธศักราช 80 ปี ณ สวนลุมพินี ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ พระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันนี้  นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  

         พระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดา เมื่อทรงตั้งครรภ์ ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิ(Meditation)มามาก ทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจน เหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่า พระพุทธมารดาทรงประทับยืน แทนที่จะนอนเหมือนอย่างกับคนอื่นๆ แล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อน ประดุจพระธรรมกถึกหย่อนขาขวาลงจากธรรมาสน์ ทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้น ก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันที นับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยาก

ประสูติในวันวิสาขบูชาเมื่อประสูติแล้วทรงเดินได้เจ็ดก้าวในวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day)

         เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้ว ทรงเปล่งอาสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่า  

“เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”   

         ขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้น ได้บังเกิดความสว่างไสวขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุ  บุพนิมิต 32 ประการปรากฏขึ้น  ในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไป  พวกคนตาบอดต่างก็มองเห็นได้ พวกคนหูหนวกก็ได้ยินเสียง พวกคนใบ้ก็พูดได้ พวกคนค่อมก็มีตัวตรงขึ้น คนง่อยเปลี้ยเสียขาก็เดินด้วยเท้าได้  สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจำก็พ้นจากเครื่องพันธนาการ ไฟในนรกทุกแห่งก็ดับ  ในเปรตวิสัยความหิวกระหายก็สงบระงับ  เหล่าสัตว์เดียรัจฉานก็ไม่มีความกลัวภัย  โรคและไฟกิเลสมีราคะเป็นต้นของสัตว์ทั้งปวงก็สงบระงับ นี่ก็นับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกแท้

 ทรงออกผนวชและปลงพระเกศา ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
         ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น ก็ศึกษาความรู้จากครูที่มีความรู้อันสูงสุดของแผ่นดิน ท่านใช้เวลาเพียงแค่ 7 วันเท่านั้น ก็เรียนจนหมดภูมิความรู้ของครูที่อุตสาหศึกษามาตลอดชีวิต  แม้พระองค์จะทรงพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ แต่ก็ไม่ประมาทในชีวิต ครั้นได้ทอดพระเนตรเทวทูต คือ เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และก็เห็นสมณะ ก็คิดได้ว่า ต้องเลือกชีวิตสมณะ เพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด ที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์  ท่านจึงเสด็จออกผนวชเมื่อได้ 29 พรรษา และได้ทรงม้ากันฐกะ ออกผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา

วันตรัสรู้ - วันวิสาขบูชา Visakha Puja Vesak Day วันสำคัญสากลของโลก
         หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง 6 ปี ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์  ในวันนั้น พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคู้อปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้ง 100 ครั้งก็ไม่แตกทำลาย โดยทรงอธิษฐาน

“แม้เลือดและเนื้อในกาย จักแห้งเหือดเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตาม ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ได้รู้ ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้ว จักไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด จักนั่งอบรมกาย วาจา ใจ ให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้ ” 

         พอพญามารรู้เข้า ก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียว ได้เข้ามาสิงบังคับท้าวปรนิมมิตสวัตดี ให้เป็นเทวบุตรมาร แล้วก็พากันยกพลพักมารมาข่มขู่ มาอ้างสิทธิ์ว่า ที่ตรงนี้น่ะ เป็นที่ของพญามาร โดยมีเสนามารพร้อมด้วยพรรคพวกของตัวมาร พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหว ท่านนั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียว  ในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ ด้วยอานุภาพแห่งบารมีธรรม ที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว

         พระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์ 12 โดยอนุโลมและปฏิโลม หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว 12 ครั้ง จนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด  พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ ในเวลาอรุณขึ้น

 ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในวันวิสาขบูชา
         เมื่อพระมหาบุรุษทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว โลกันตนรกกว้าง 500 โยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลาย ไม่เคยสว่างด้วยแสงพระอาทิตย์ 7 ดวง ก็ได้มีแสงสว่างไสวเป็นอันเดียวกัน   มหาสมุทรลึก 84,000 โยชน์ ได้กลายเป็นน้ำหวาน  แม่น้ำทั้งหลายหยุดไหล คนบอดแต่กำเนิดก็มองเห็นรูป คนหนวกแต่กำเนิดก็กลับได้ยินเสียง คนง่อยเปลี้ยแต่กำเนิดก็เดินได้ กรรมกรณ์ทั้งหลายมีเครื่องจองจำเป็นต้น ได้ขาดหลุดไป !!  พระมหาบุรุษได้รับการบูชาจากเหล่าทวยเทพด้วยสมบัติอันประกอบด้วยสิริหาปริมาณมิได้ ทรงเปล่งอุทานว่า

         “เราเมื่อแสวงหานายช่างคือตัณหา ผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบ ได้ท่องเที่ยวไปยังสงสารมิใช่น้อยการเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักทำเรือนไม่ได้อีกต่อไป ซี่โครงทั้งปวงของท่าน เราหักแล้ว ยอดเรือนเรากำจัดแล้ว
จิตของเราถึงวิสังขารคือนิพพานแล้ว เราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้ว”

         วันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนชาวโลกให้ได้เห็นธรรม 

         เมื่อตรัสรู้แล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น อบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ๔๕ พรรษา พระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่า เสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงแสดงธรรมประดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปในมืดเพื่อให้คนมองเห็น  ทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน จากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน
วันวิสาขบูชา

วันปรินิพพาน
         เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา และวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา วันนี้...เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน รูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลง คงเหลือแต่พระธรรมกาย เสด็จสู่พระนิพพาน  ก่อนจะเสด็จดับขันธ์นั้น ยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่า

         "สังขารร่างกายของเราไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาในปัจจุบัน 

         ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อ ซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตาม พระองค์เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบัน  ดังนั้น ในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปีหรือวันวิสาขบูชา พุทธบริษัทรวมใจ จุดวิสาขประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 
         กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา  (Vesak Day or Visakha Puja Day) ได้แก่

         วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม

         “พระอาทิตย์ ส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องแสงในเวลากลางคืน กษัตริย์เมื่อทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรือง พราหมณ์ผู้มีความเพ่งเพียร ย่อมรุ่งเรือง ส่วนพระพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวัน และกลางคืนทั้งหมด”

          วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวันที่เราชาวพุทธทุกคนจะได้น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  
          อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบต่อไป

ประวัติวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) ประวัติวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:54 Rating: 5

105 ความคิดเห็น:

 1. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรงกัน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พวกเราชาวพุทธมาทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ช่วงค่ำมีการเวียนเทียน เพื่อตรึกระลึกถึงพระองค์ท่าน

  ตอบลบ
 2. พระพุทธศาสนามีมากว่า 2559 ปี ซึ่งพุทธศาสนิกชนยังสามารถร่วมกันสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมดีดีอย่างนี้ไว้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างยิ่ง...แต่ที่สำคัญ เราชาวพุทธควรจะปลื้มใจและเผยแผ่สิ่งดีงามตามอย่างพระพุทธเจ้าไปทั่วโลก โดยเริ่มจากเราและครอยครัว
  หรือ จะอยู่เฉยๆดี

  ตอบลบ
 3. เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ทำให้เราได้ระรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุธเจ้าและพนะรัตนตรัย

  ตอบลบ
 4. เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ทำให้เราได้ระรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุธเจ้าและพนะรัตนตรัย

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนาด้วย

  ตอบลบ
 6. อนุโมทนาด้วย

  ตอบลบ
 7. เราชาวพุทธ ต้องปลื้มกันอีกครั้งที่จะได้ระลึกถึงคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงค้นคว้าทดลอง นับภพนับชาติไม่ถ้วน มาเป็นบรมครูของเรา ทำให้เราได้ทราบความเป็นจริงของชีวิต ไว้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ต้องกังวลใจเมื่ออยู่ในศีลที่เราตั้งใจปฎิบัติตาม ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิปัญญาแล้วชีวาจะมีสุขเอย.

  ตอบลบ
 8. "เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
  ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”


  “เราเมื่อแสวงหานายช่างคือตัณหา ผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบ ได้ท่องเที่ยวไปยังสงสารมิใช่น้อยการเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักทำเรือนไม่ได้อีกต่อไป ซี่โครงทั้งปวงของท่าน เราหักแล้ว ยอดเรือนเรากำจัดแล้ว
  จิตของเราถึงวิสังขารคือนิพพานแล้ว เราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้ว”


  "สังขารร่างกายของเราไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
  พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"

  ตอบลบ
 9. "เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
  ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว”


  “เราเมื่อแสวงหานายช่างคือตัณหา ผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบ ได้ท่องเที่ยวไปยังสงสารมิใช่น้อยการเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักทำเรือนไม่ได้อีกต่อไป ซี่โครงทั้งปวงของท่าน เราหักแล้ว ยอดเรือนเรากำจัดแล้ว
  จิตของเราถึงวิสังขารคือนิพพานแล้ว เราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้ว”


  "สังขารร่างกายของเราไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
  พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"

  ตอบลบ
 10. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ

  ตอบลบ
 11. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ

  ตอบลบ
 12. พวกเราชาวพุทธ ขอน้อมรำลึกถึงถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึ่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย...สาธุครับ

  ตอบลบ
 13. พวกเราชาวพุทธ ขอน้อมรำลึกถึงถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึ่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย...สาธุครับ

  ตอบลบ
 14. เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่เราชาวพุทธควรมาสั่งสมบุญทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาเพื่อตรึกระรึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 15. เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่เราชาวพุทธควรมาสั่งสมบุญทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาเพื่อตรึกระรึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 16. วันวิสาขบูชา วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ทรงปรดสูติ ทรงตรัสรู้. และปรินิพพาน. ชาวพุทธก็ทำบุญตักบาตร. เจริญศีล. และภาวนา. ขออนุโมทนาบุญกับชาวพุทธท้่วโลกนะคะ

  ตอบลบ
 17. วันตรัสรู้ เป็นวันที่เทวบุตรมาร ยกทัพกรีฑามาผจญ เหล่าเทวดาหนีไปสุดขอบจักรวาล แต่พวกเราจะทุกคนจะไม่เป็นเช่นนั้น เราจะอยู่ปกป้องคุณความดีตลอดสัปดาห์แห่งวิสาชบูชาเลยทเดียว

  ตอบลบ
 18. วันนี้เป็นวันที่ชาวพุทธต้องปลื้มใจและรักษาไว้ไม่ให็สูญหายไป

  ตอบลบ
 19. วันนี้เป็นวันที่ชาวพุทธต้องปลื้มใจและรักษาไว้ไม่ให็สูญหายไป

  ตอบลบ
 20. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ
  เป็นวันสำคัญสากลของโลกจริงๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 21. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พวกเราชาวพุทธ มาทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ช่วงค่ำมีการเวียนเทียน เพื่อระลึกนึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ชีวิตครอบครัวเราอยู่อย่างมีความสุขความเจริญ

  ตอบลบ
 22. วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พวกเราชาวพุทธ มาทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ช่วงค่ำมีการเวียนเทียน เพื่อระลึกนึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ชีวิตครอบครัวเราอยู่อย่างมีความสุขความเจริญ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ เนื่องในวันวิสาขบูชานี้ เรามาแสดงออกถึงพลังความรักในพระพุทธศาสนากันนะคะ http://protectdhamma.blogspot.jp/2016/05/blog-post_5.html

  ตอบลบ
 24. วันวิสาขบูชา เวียนมาอีกครั้ง ทำให้เราได้ระลึกถึง คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้เราควรจะทำดี ละชั่ว ทำจิตให้บริสุทธิ์ ตามรอยของพระศาสดา

  ตอบลบ
 25. วันวิสาขบูชา เวียนมาอีกครั้ง ทำให้เราได้ระลึกถึง คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้เราควรจะทำดี ละชั่ว ทำจิตให้บริสุทธิ์ ตามรอยของพระศาสดา

  ตอบลบ
 26. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่ท่านคุ้นเคย ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. นี้ด้วยกันนะครับ

  ตอบลบ
 27. ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมงานวันวิสาขบูชา ที่วัดไกล้บ้าน
  หรือวัดที่คุ้นเคยนะครับ หรือว่า อยากจะมาสัมผัสงานบุญของทางวัดพระธรรมกายก็ขอเชิญครับ

  ตอบลบ
 28. ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมงานวันวิสาขบูชา ที่วัดไกล้บ้าน
  หรือวัดที่คุ้นเคยนะครับ หรือว่า อยากจะมาสัมผัสงานบุญของทางวัดพระธรรมกายก็ขอเชิญครับ

  ตอบลบ
 29. สาธุครับ
  ไปวัดกันเยอะๆๆน่ะ

  ตอบลบ
 30. สาธุครับ
  ไปวัดกันเยอะๆๆน่ะ

  ตอบลบ
 31. วันสำคัญแบบนี้ต้องมีเราร่วมงานด้วย...พลาดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 32. วันวิสาขบูชา เป็นที่พระพุทธเจ้า 1.ประสูติ
  2.ตัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ
  3.ประรินิพพาน
  เรืยนทุกท่านร่วมงานวิสาขบูชาโลกทีวัดใกล้บ้าน
  หรืออยากมาร่วมบุญใหญ่ทีวัดพระธรรกาย
  ทุกต้องประทับใจมากครับ

  ตอบลบ
 33. วันวิสาขบูชา เป็นที่พระพุทธเจ้า 1.ประสูติ
  2.ตัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ
  3.ประรินิพพาน
  เรืยนทุกท่านร่วมงานวิสาขบูชาโลกทีวัดใกล้บ้าน
  หรืออยากมาร่วมบุญใหญ่ทีวัดพระธรรกาย
  ทุกต้องประทับใจมากครับ

  ตอบลบ
 34. เราชาวพุทธจะเข้าวัดทำทาน ศีล5 หรือศีล8 สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ช่วงค่ำก็จุดประทีบเวียนประทักษิณร บโบสถ์หรือเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อยู่ในบุญกันทั้งวันค่ะ

  ตอบลบ
 35. วันสำคัญแบบนี้ต้องมีเราร่วมงานด้วย...พลาดไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 36. เราชาวพุทธจะเข้าวัดทำทาน ศีล5 หรือศีล8 สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ช่วงค่ำก็จุดประทีบเวียนประทักษิณร บโบสถ์หรือเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อยู่ในบุญกันทั้งวันค่ะ

  ตอบลบ
 37. ชาวพุทธควรที่จะเข้าวัดทำบุญ ถือศีลฟังธรรม ตักบาตรตักบาตรจุดเทียนเวียนประทักษิณเพื่อเป็นการน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 38. ชาวพุทธควรที่จะเข้าวัดทำบุญ ถือศีลฟังธรรม ตักบาตรตักบาตรจุดเทียนเวียนประทักษิณเพื่อเป็นการน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 39. ขอเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมาปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุมธเจ้าและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและโลก

  ตอบลบ
 40. ปลื้มใจ ที่ได้เป็นชาวพุทธ เพราะวัดพระธรรมกายสอนเราให้รักพระพุทธศาสนา มากๆค่ะ

  ตอบลบ
 41. ปลื้มใจ ที่ได้เป็นชาวพุทธ เพราะวัดพระธรรมกายสอนเราให้รักพระพุทธศาสนา มากๆค่ะ

  ตอบลบ
 42. สาธุค่ะ ปลื้มใจที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชน เรามาตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณ กันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 43. เป็นวันสว่างของโลกค่ะ.....สาธุนะคะ

  ตอบลบ
 44. เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา มาระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันครับ

  ตอบลบ
 45. เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่มาร่วมตัวกันทำความดี รักษาศีล ให้ทาน และเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดสันติสุขทั้งภายในคือจิต และภายนอกคือกาย

  ตอบลบ
 46. เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่มาร่วมตัวกันทำความดี รักษาศีล ให้ทาน และเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดสันติสุขทั้งภายในคือจิต และภายนอกคือกาย

  ตอบลบ
 47. สาธุครับผม วันวิสาขาบูชานั้น สำคัญมาก กับชาวพุทธทุกๆ คน


  หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น

  http://www.lifeandlist.net/why_dhammakaya_temple/

  ตอบลบ
 48. เชิญเข้าไปอ่านกันครับ
  หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น
  หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 49. วันสำคัญระดับโลกเลยค่ะ อยากให้กำหนดวันที่สำคัญกับทางพระพุทธศาสนาเป็นหยุดประจำโลกค่ะ เพื่อจะได้ไปวัดทำบุญ ขัดเกลาจิตเพื่อลด โลภะ โมหะ โทสะ ให้หมดไป...สาธุ

  ตอบลบ
 50. ปลื้มปิติใจขอกราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า

  ตอบลบ
 51. ปลื้มปิติใจขอกราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า

  ตอบลบ
 52. สาธุค่ะมีบุญเหลือเกินที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาชาวพุทธทุกคนควรปลื้มใจที่ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์

  ตอบลบ
 53. สาธุค่ะมีบุญเหลือเกินที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาชาวพุทธทุกคนควรปลื้มใจที่ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์

  ตอบลบ
 54. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 55. เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โชคดีที่ได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เราชาวพุทธทั้งหลายขอเชิญมาจุดประทีปบูชาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะที่วัดใกล้บ้าน ในทุกวัดทั่วประเทศ

  ตอบลบ
 56. เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โชคดีที่ได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เราชาวพุทธทั้งหลายขอเชิญมาจุดประทีปบูชาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะที่วัดใกล้บ้าน ในทุกวัดทั่วประเทศ

  ตอบลบ
 57. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้อ่านค่ะ

  ตอบลบ
 58. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้อ่านค่ะ

  ตอบลบ
 59. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนจะได้รวมใจกันสร้างบุญกุศลและตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ มาเอาบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 60. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนจะได้รวมใจกันสร้างบุญกุศลและตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ มาเอาบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 61. ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
  ขอเชิญอ่านเรื่องราวของหลวงพ่อธัมมชโย
  : หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น
  หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 62. เป็นวันที่ควรแก่การมาสั่งสมบุญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัท4เราจะได้มารวมตัวกันตามวัดต่างๆเพื่อระลึกถึงคุณของพระผู้พระภาคเจ้า คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั่นเอง คนดีต้องมีความกตัญญูวันนี้แหละจะเป็นวันที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย สาธุๆ

  ตอบลบ
 63. วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา.ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าพุทธบริษัท4ควรพึงนอบน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ด้วยการตั้งใจ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาคุณท่าน

  ตอบลบ
 64. สาธุการเจ้าค่ะ อ่านแล้วปลื้มจังเลย เรารักเทิดทูนพระพุทธเจ้า เรารักเทิดทูนพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 65. สาธุการเจ้าค่ะ อ่านแล้วปลื้มจังเลย เรารักเทิดทูนพระพุทธเจ้า เรารักเทิดทูนพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 66. เป็นวัดสำคัญของประเทศและชาวพุทธ และมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์โลกทุกคน. สาธุๆ

  ตอบลบ
 67. เป็นวัดสำคัญของประเทศและชาวพุทธ และมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์โลกทุกคน. สาธุๆ

  ตอบลบ
 68. วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกควร น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์โดยนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำรงชีวิตด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ตอนค่ำจุดโคมมาฆะประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

  ตอบลบ
 69. วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกควร น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์โดยนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำรงชีวิตด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ตอนค่ำจุดโคมมาฆะประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

  ตอบลบ
 70. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน นับว่าอัศจรรย์ยิ่ง

  ตอบลบ
 71. เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องเกมท์

  ตอบลบ
 72. เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องเกมท์

  ตอบลบ
 73. สาธุ สาธุ ค่ะ
  ศาสนาพุทธ จะต้องมีอยู่ทั่วโลก
  และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  ตราบเท่านานแสนนาน ค่ะ

  ตอบลบ
 74. สาธุ สาธุ ค่ะ
  ศาสนาพุทธ จะต้องมีอยู่ทั่วโลก
  และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  ตราบเท่านานแสนนาน ค่ะ

  ตอบลบ
 75. สาธุ สาธุ ค่ะ
  ศาสนาพุทธ จะต้องมีอยู่ทั่วโลก
  และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  ตราบเท่านานแสนนาน ค่ะ

  ตอบลบ
 76. สาธุ สาธุ ค่ะ
  ศาสนาพุทธ จะต้องมีอยู่ทั่วโลก
  และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  ตราบเท่านานแสนนาน ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ขอให้ศาสนาพุทธในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน 🌻สาธุ สาธุ สาธุ🌻

  ตอบลบ
 78. สาธุๆค่ะ มาร่วมบวชอุบาสิกาแก้วกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 79. สาธุๆค่ะ มาร่วมบวชอุบาสิกาแก้วกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 80. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...

  ตอบลบ
 81. ขอบคุณสำหรับความรู้และธรรมะดีๆครับ

  ตอบลบ
 82. ขอบคุณและโชคดีมากเลย ที่มาเจอพระพุทธศาสนาและได้เรียนรู้ปฏิบัติ ไม่ได้เป็นเพียงได้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.