ประเพณีหล่อเทียนพรรษา >> การหล่อเทียนพรรษา>>เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล !!!

การหล่อเทียนพรรษา !!!
เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล.  ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีโดยนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน. เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) การทำเทียนพรรษา มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น

 เป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็ก ๆ หลาย ๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า ต้นเทียน หรือต้นเทียนพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา..

  การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา

 ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ ..

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน


  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานวันอาสาฬหบูชา.
 วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา"

 ซึ่งในปี 2559 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=uITpMH_gWesประเพณีหล่อเทียนพรรษา >> การหล่อเทียนพรรษา>>เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล !!! ประเพณีหล่อเทียนพรรษา >> การหล่อเทียนพรรษา>>เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล !!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 05:02 Rating: 5

64 ความคิดเห็น:

 1. ยุคนี้ มาถวายค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภคกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 2. สิบทอดอายุพระพุทธศาสนาบุญเยอะ

  ตอบลบ
 3. ต้องฝึกเด็กมห้มีใจรัก และผูกพันกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยังเยาว์วัย จึงจะถูกต้อง เหมือนเพาะต้องกล้า ให้เติบโตแข็งแรงมั่นคงต่อไป สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 4. เราถวายทั้งเทียนไว้จุดบูชาพระรัตนตรัย ถวายหลอดไฟให้แสงสว่าง ถวายค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดด้วยเอย.

  ตอบลบ
 5. เราถวายทั้งเทียนไว้จุดบูชาพระรัตนตรัย ถวายหลอดไฟให้แสงสว่าง ถวายค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดด้วยเอย.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อนุโมทนาบุญด้วย ท่านคือผู้ที่มีดวงบุญอันสว่างไสว

   ลบ
 6. สาาธุๆๆ เป็นอริยประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษชาวพุทธรักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิต เพื่อสืบต่อมายังอนุชนรุ่นหลัง เพราะตระหนักถึงมรดกธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง และขออนุโมทนาบุญด้วย
  "สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย. การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้." พุทธพจน์

  ตอบลบ
 7. สาธุ พรุ่งนี้วันพระ และวันวันอาสฬหบูชา เข้าวัดทำบุญกันแยอะ ๆ นะคะ

  ตอบลบ
 8. อนุโมทนาสาธุครับ พรุ่งนี้วันพระ วันอาสฬหบูชาดว้ย อย่าลืมรับบุญใหญ่กันนะครับ

  ตอบลบ
 9. พรุ่งนี้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม นั่งสมาธิกันนะคะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2559 05:36

  ถวายเทียนพรรษาจะมีอานิสงส์ได้ทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2559 05:36

  ถวายเทียนพรรษาจะมีอานิสงส์ได้ทั้งมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 12. ขอให้ดวงตาสุกใส สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 13. ขอเชิญทุกท่านมาหล่อเทียนพรรษากันนะคะ

  ตอบลบ
 14. ขอเชิญทุกท่านมาหล่อเทียนพรรษากันนะคะ

  ตอบลบ
 15. อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 16. อนุโมทนากับทุกท่านที่มาเอาบุญตลอดต่อเนื่องทุกๆๆบุญ

  ตอบลบ
 17. อนุโมทนากับทุกท่านที่มาเอาบุญตลอดต่อเนื่องทุกๆๆบุญ

  ตอบลบ
 18. ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาเอาบุญตลอดต่อเนื่องนะคะ

  ตอบลบ
 19. พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี และเป็นเหตุเป็นผล และทันสมัยที่สุดในโลก

  ตอบลบ
 20. เรียนเชิญ! มาเอาบุญใหญ่ตลอดพรรษา! บุญมากอุปสรรคน้อย! บุญน้อยอุปสรรคมาก!

  ตอบลบ
 21. พิธีหล่อเทียนเป็นประเพณีช่วงเข้าพรรษาของชาวพุทธมาช้า มาร่วมกันหล่อเทียนกันนะครับ

  ตอบลบ
 22. ขอให้มีดวงตาและมีปัญญาที่สว่างไสวนะครับ

  ตอบลบ
 23. ขอให้มีดวงตาและมีปัญญาที่สว่างไสวนะครับ

  ตอบลบ
 24. เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

  ตอบลบ
 25. พรรษานี้มาสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรกันเถอะ

  ตอบลบ
 26. สาธุๆๆมาทำบุญกันค่ะ

  ตอบลบ
 27. เข้าพรรษา นี้มีกิจกรรมให้พวกเราได้บุญกันมาก ๆ ค่ะ ฝึกตน ฝึกจิต และช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 28. วันอาสาฬหบูชา วันพระรัตนตรัยครบองค์ 3 รักษาใจใสใสแล้วมาทำบุญใหญ่ที่วัดด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 29. วันอาสาฬหบูชา วันพระรัตนตรัยครบองค์ 3 รักษาใจใสใสแล้วมาทำบุญใหญ่ที่วัดด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 30. ขอเชิญทุกท่านไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่ท่านคุ้นเคย ไปให้กำลังใจพระทุกรูปกันค่ะ

  ตอบลบ
 31. พรุ่งนี้วันพระซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา เข้าวัดใกล้ๆบ้านคุณหรือวัดที่คุณคุ้นเคย
  พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้แก่ลูกหลานเราคะ
  อนุโมทนาบุญคะกับทุกๆท่านที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนาน

  ตอบลบ
 32. สาธุค่ะมาหล่อเทียนกันค่ะ

  ตอบลบ
 33. เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

  ตอบลบ
 34. เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

  ตอบลบ
 35. ขออนุโมทนาบุญค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 36. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ดีมากเลยค่ะ อยากให้ทุกๆคนได้อ่านค่ะ

  ตอบลบ
 37. ประเพณีที่ดีๆ อย่างนี้... ขอให้เกิดขึ้นตลอดกาล สาธุๆๆๆ... มาหล่อเทียนพรรษากันเยอะๆนะค่ะ ที่วัดใกล้บ้าน หรือ วัดที่คุ้นเคย นี้คือ ประเพณีของคนไทยค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 38. มารักษาประเพณีพุทธศาสนาอันดีงามด้วยการหล่อเทียนเข้าพรรษากันนะค่ะ

  ตอบลบ
 39. อนุโมทนาสาธุการ

  ตอบลบ
 40. ร่วมสืบทอดประเพณีชาวพุทธที่ดีงาม มาร่วมหล่อเทียนพรรษากัน เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

  ตอบลบ
 41. ร่วมบุญหล่อเทียนพรรษาเพื่อสืบทอดประเพณีที่ ดีๆของพระพุทธศาสนากัน เยอะๆนะครับ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.