เรื่องแปลกๆ ที่ชาวพุทธ(?) ไทยมักให้ความสำคัญกับอย่างอื่น มากกว่าพระธรรมคำสอน!!!

เรื่องแปลกๆ ที่ชาวพุทธ(?) ไทยมักให้ความสำคัญมากกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธศาสนากันจริงๆ หรือเปล่า?

เราบอกว่า เรานับถือ "พระพุทธศาสนา" เราบอกว่า "ฉันเป็นชาวพุทธ" แต่น่าแปลกที่เราเหมือนจะไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้า ไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ


ในชาดกหลายพระชาติแห่งการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ได้กล่าวถึงพระชาติที่เกิดเป็นพญานาค เช่นเสวยพระชาติเป็น ภูริทัตตนาคราช, เสวยพระชาติเป็นจัมเปยยนาคราช

เห็นชัดว่า นาคราชทั้งสองเรื่อง ท่านต่างก็รังเกียจสภาวะนาคของตนเองซึ่งเป็น "สัตว์เดรัจฉาน" และปรารถนาจะอุบัติเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศล ได้ปฏิบัติธรรม ดังข้อความหนึ่งในจัมเปยยชาดกว่า

[" เมื่อพระมหาสัตว์เจ้าเสวยนาคราชสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้น ในเวลาต่อมาก็เกิดวิปฏิสาร คิดว่า ประโยชน์อะไรด้วยกำเนิดดิรัจฉานนี้แก่เรา เราจักอยู่รักษาอุโบสถกรรม พ้นจากอัตภาพนี้ไปสู่ดินแดนมนุษย์ จักได้แทงตลอดสัจจธรรม กระทำที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้ "]

 แท้ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนามุ่งเน้นในศักยภาพของมนุษย์เป็นสำคัญ เพราะมนุษย์สามารถจะประกอบกิจการกุศลนานาประการ

 แม้แต่เทวดาก็ยังปรารถนาสุคติคือความเป็นมนุษย์ ดังในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต กล่าวถึงเทวดาเมื่อจะจุติ (ตาย) จากสวรรค์ไปเกิดใหม่ เทวดาเพื่อนก็จะบอกว่า ขอให้ท่านไปอุบัติในสุคติภูมิ คือโลกมนุษย์


 เพื่อจะได้ทำบุญทำกุศล ได้พบพระพุทธศาสนา ได้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรม


เมื่อเราศึกษาพระพุทธศาสนาจะเห็นว่า พระพุทธศาสนามุ่งจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก

 ให้มนุษย์มั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวเราเอง โดยไม่ต้องอาศัยไม่ต้องขอร้องอ้อนวอนผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหน

 นั่นแสดงว่า มนุษย์สำคัญที่สุด ในแง่ที่ มีศักยภาพที่จะปฏิบัติธรรมที่จะหลุดพ้นด้วยตนเอง


ถ้าเราบอกว่า "ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธ" เราบอกว่า "ข้าพเจ้านับถือพระรัตนตรัย" เราเปล่งคำว่า "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ"

แต่เราไม่เคยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร ไม่รู้ว่าพระองค์สั่งสอนอะไร ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ โดยที่มีพยานยืนยันคำสอนของพระองค์คือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


เรากลับไปไหว้พญานาค ไหว้พญาครุฑ ไหว้อะไรแปลกๆ ประหลาดๆ .. อย่างนี้จะเรียกว่าเรา "นับถือพระพุทธศาสนา" ได้จริงๆ หรือ?


ถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระรัตนตรัย นั่นหมายความว่า เราจะไม่ไหว้สิ่งอื่น ไม่เคารพสิ่งอื่น นอกจากผู้ที่ควรบูชา เช่นบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และพระรัตนตรัย

Cr.ภิกขุวีระวังสะ

ขอบคุณภาพจาก google.com
เรื่องแปลกๆ ที่ชาวพุทธ(?) ไทยมักให้ความสำคัญกับอย่างอื่น มากกว่าพระธรรมคำสอน!!! เรื่องแปลกๆ ที่ชาวพุทธ(?) ไทยมักให้ความสำคัญกับอย่างอื่น มากกว่าพระธรรมคำสอน!!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:38 Rating: 5

21 ความคิดเห็น:

 1. เป็นชาวพุทธต้องศึกษาให้เข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นความสำคัญและคุณค่า

  ตอบลบ
 2. เป็นชาวพุทธต้องศึกษาให้เข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นความสำคัญและคุณค่า

  ตอบลบ
 3. อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 4. พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกอันสูงสุด

  ตอบลบ
 5. หากคนพุทธยังนับถือพระพุทธศาสนาแค่ให้ดูโลกสวย ไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนรุ็พระพุทธศาสนา ไม่ได้นับถือด้วยใจที่เคารพศรัทธาอย่างแท้จริงแล้ว นั่นคือ หนทางการเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในอนาคต

  ตอบลบ
 6. สาธุ ถ้ายึดเอาพระโพธิสัตย์ เป็นแบบอย่างรักษาศีลยิ่งชีวิต ประเทศไทยคงร่มเย็น

  ตอบลบ
 7. พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเรา ที่พึ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีอีกแล้ว

  ตอบลบ
 8. อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 9. อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 10. เขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างค่ะ

  ตอบลบ
 11. ต้องบรรจุลงในการเรียนการสอนด้วยตั้งแต่อนุบาลเลย จะได้จดจำ และเป็นคนดี

  ตอบลบ
 12. ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราชาวพุทธควรจะหันมาทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่ในฐานะพุทธมามกะสมบูรณ์เพียงไร และทำอย่างไรให้เราเป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่เขียนไว้ในทะเบียนบ้านอย่างเดียว

  ตอบลบ
 13. ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราชาวพุทธควรจะหันมาทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่ในฐานะพุทธมามกะสมบูรณ์เพียงไร และทำอย่างไรให้เราเป็นชาวพุทธที่ไม่ใช่เขียนไว้ในทะเบียนบ้านอย่างเดียว

  ตอบลบ
 14. ศาสนาส่วนใหญ่ให้ความรู้
  ศาสน์เหมือนครูผู้ให้หลักชีวิต
  ศาสน์ส่วนใหญ่สอนให้ไม่ทำผิด
  ศาสน์สอนศิษย์อวยชัยให้เจริญ
  ศาสนาบางศาสน์คำสอนแปลก
  ศาสน์สอนแยกทำผิดแต่สรรเสริญ
  ศาสน์สอนคิดทำผิดจนศิษย์เพลิน
  ศาสน์ยังเชิญประชาให้ว่าดี
  ศาสนาสอนดีมีความสุข
  ศาสน์สอนถูกลูกศิษย์จิตสุขศรี
  ศาสน์ทุกศาสน์ช่วยโลกไร้ราคี
  ศาสน์จึงมีทุกอย่างทางให้เดิน...

  ตอบลบ
 15. สาธุ อนุโมทนา กับบทความ ให้ข้อคิดดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 16. อนุโมทนาบุญ สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 17. เน้นแต่พิธีกรรม ไปๆมาๆ ไม่เข้าใจคำสอน สักวันก็จะไม่เห็นคุณค่า

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.