วันนี้วันพระ "วันอัฏฐมีบูชา"


เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ 

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (เผาศพพระพุทธเจ้า) 

วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” 

ซึ่งประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา คือ 

เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ 

ในพรรษาที่ ๔๕ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงประชวรหนัก 

ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 

ได้ทรงปลงมายุสังขาร

โดยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า 

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลาย 

ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา 

ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน 

และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท

ให้ถึงพร้อมเถิด ความปรินิพพานแห่งตถาคต 

จักมีในไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ 

ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ”  

(ทีฆนิกาย มหาวรรค. ๑๐/๑๐๐/๑๐๘)
วันนี้วันพระ "วันอัฏฐมีบูชา" วันนี้วันพระ "วันอัฏฐมีบูชา" Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.