ผลกรรมของบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย

ผลกรรมของบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย

บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการ

“ผู้ใด ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผู้ไม่มีอาชญา ด้วยอาชญา ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ 

ถึงเวทนากล้า ๑ 
ความเสื่อมทรัพย์ ๑ 
ความสลายแห่งสรีระ ๑
อาพาธหนัก ๑ 
ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑ 
ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ 
การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง ๑ 
ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ๑ 
ความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลาย ๑ 
อีกอย่างหนึ่ง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขา, 
ผู้นั้นมีปัญญาทราม เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงนรก.”

ดังเรื่องของนันทยักษ์ตีศรีพระมหาเถระ       นันทยักษ์ มีฤทธิ์เดชมาก วันหนึ่ง นันทยักษ์ได้เหาะเหินเดินอากาศมากับเหมตายักษ์ ผู้เป็นสหาย ครั้นผ่านมาถึงที่พระสารีบุตร สาวกของพระพุทธองค์กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ ทำให้อากาศธาตุในบริเวณนั้นว่างเปล่า ยักษ์สองสหายไม่สามารถเหาะผ่านไปได้ 

      นันทยักษ์ผู้มีนิสัยพาล ชาติก่อนก็อาฆาตผูกพยาบาทกับพระเถระไว้ จึงได้มาทำกรรมหนักต่อพระสารีบุตรด้วยสันดานพาล 

      เหมตายักษ์ ได้ทัดทาน แต่นันทยักษ์ก็ไม่ฟัง เหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตน ฟาดลงมาหมายเศียรของพระสารีบุตร แต่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในสมาธิหาเป็นอันตรายอย่างใดไม่ ยิ่งทำให้นันทยักษ์เกิดเร่าร้อนในอารมณ์ ตะโกนก้องไปทั่วทิศว่า “เราร้อน....เราร้อน” 

      ทันใดก็ตกลงมาจากอากาศ พลันแผ่นดินก็เปิด สูบเอานันทยักษ์ลงขุมนรกอเวจี

       ส่วนในปัจจุบันจะเห็นว่ามีบุคคลบางพวกออกมาบริภาษด่าว่าพระภิกษุผู้มีศีลธรรม ก็จัดเป็นกรรมหนักเช่นกัน ดังเรื่อง ปลาทองปากเหม็น เคยเป็นภิกษุชื่อกปิละ เป็นพหูสูตร มีบริวารมาก ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง พระนามว่ากัสสปะ 

      แต่ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงำ แล้วด่าบริภาษพวกภิกษุผู้ที่ไม่เชื่อคำของตน ทำให้พระศาสนาเสื่อมลง จึงไปเกิดในอเวจีนรก แล้วก็มาเกิดเป็นปลา แต่ด้วยเหตุที่ภิกษุกปิละได้บอกพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนาน จึงได้อัตตภาพ มีสีเหลือง เหมือนทองคำ แต่ด้วยกรรมที่ได้ด่าบริภาษภิกษุ ผู้มีศีลทั้งหลายทั้งหลาย ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นฟุ้งออกจากปาก
ลิงค์ https://www.facebook.com/dmc072/videos/10152249574718381/
ผลกรรมของบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ผลกรรมของบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย Reviewed by Numjai Pimsuy on 05:08 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.